Avís legal i política de privadesa

Informació general de la seu electrònica o lloc web Aureadictademiquelbarcelo.cat i dels seus continguts

Aureadictademiquelbarcelo.cat està gestionat per l’empresa SOM, SCCL, amb CIF F-63.577.167, i té la seva seu al carrer Premià, 13, baixos, 08014, de Barcelona.

Aureadictademiquelbarcelo.cat té la seva seu electrònica a l’adreça https://www.aureadictademiquelbarcelo.cat, sens perjudici que, puntualment o de manera permanent, hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i els serveis prestats mitjançant el lloc web Aureadictademiquelbarcelo.cat.

 

Usuaris

L’accés als portals de SOM, SCCL, o l’ús d’aquests portals atribueix la condició d’usuari, i l’usuari accepta des de l’inici de l’accés o l’ús l’avís legal i la política de privadesa que es detallen aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si escau, siguin de compliment obligat.


Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i els elements gràfics que formen part del lloc web https://www.aureadictademiquelbarcelo.cat són de titularitat exclusiva de SOM, SCCL, o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús a SOM, SCCL. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes a l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts o d’altres que s’hi puguin incloure en el futur s’ha de fer seguint les provisions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

Aureadictademiquelbarcelo.cat explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial.

No s’autoritza en cap cas:

  • La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertanyi a Aureadictademiquelbarcelo.cat per mitjà de la tècnica de l’entramat.
  • La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no sigui d’Aureadictademiquelbarcelo.cat mitjançant enllaços interns.
  • Les extraccions d’elements del lloc web que causin perjudicis a Aureadictademiquelbarcelo.cat de conformitat amb les disposicions vigents.
  • L’ús del web per promocionar lliurement activitats comercials.
  • L’ús comercial dels continguts del lloc web Aureadictademiquelbarcelo.cat.
  • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructures, dissenys i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa propietat de SOM, SCCL, sense el coneixement i l’autorització corresponents de l’empresa.
  • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • La difusió de continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic o il·legal o que atemptin contra els drets humans.
  • La provocació de danys en els sistemes físics i lògics de SOM, SCCL, dels seus proveïdors o de terceres persones; la introducció o la difusió a la xarxa de virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats anteriorment.
  • La temptativa d’accés als comptes de correu electrònic d’altres usuaris i, si escau, l’ús d’aquests comptes i la modificació o la manipulació dels seus missatges.

SOM, SCCL, es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents previstos per la legislació de la propietat intel·lectual amb relació a la comissió d’infraccions de la normativa sobre propietat intel·lectual per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web Aureadictademiquelbarcelo.cat poden comportar les sancions previstes legalment, en especial, al Codi penal (articles 270 i següents).


Protecció de dades de caràcter personal

A) Dades recollides a través de formularis

En cas que faciliteu les vostres dades personals a través d’aquesta seu electrònica, el tractament que se’n pot derivar se sotmet al que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a la resta de normativa aplicable.

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per Aureadictademiquelbarcelo.cat en els termes i les condicions que preveu el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:

SOM, SCCL; Premià, 13, baixos; 08014 Barcelona.

D’acord amb el que disposa l’article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol·licituds d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats a l’article 25.1 del RLOPD.

Si us heu subscrit als nostres butlletins informatius, heu de saber que podeu rebre informacions promocionals o publicitàries, tant de SOM, SCCL, com de tercers.

B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per l’usuari per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l’usuari.

Aquesta informació no s’associa a usuaris concrets i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web Aureadictademiquelbarcelo.cat.

En la seva seu electrònica, Aureadictademiquelbarcelo.cat no utilitza galetes ni altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar als usuaris l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de la seu electrònica d’Aureadictademiquelbarcelo.cat.

Aquest lloc web fa servir les eines de mesurament d’audiència de Google Analytics, que permeten analitzar el comportament i el perfil dels visitants anònims amb l’objectiu de millorar el funcionament del web. Aquest mesurament utilitza galetes de terceres parts. Podeu accedir a la política de galetes d’Aureadictademiquelbarcelo.cat a: https://www.aureadictademiquelbarcelo.cat./politica-de-cookies.html.

 

Responsabilitat amb relació als continguts

SOM, SCCL, es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar-ne o impedir-hi l’accés, tant si és temporalment com definitivament, sense notificació prèvia.

SOM, SCCL, no es fa responsable de la informació ni dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal Aureadictademiquelbarcelo.cat.

SOM, SCCL, no s’identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors i autors dels blogs.

 

Dret d’exclusió

SOM, SCCL, es reserva el dret de denegar o retirar l’accés als seus llocs web i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, als usuaris que incompleixin aquestes condicions generals o les normes d’ús.

Contractació

L’enviament de qualsevol dels formularis de comanda suposa una via de contractació electrònica en els termes que reconeix la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació. Sobre la base d’aquesta llei, SOM, SCCL, us informa que l’enviament correcte de les dades veraces i necessàries i l’efectivitat posterior en el pagament són els únics tràmits que cal complir per a la contractació. El document en què aquesta es formalitzi quedarà emmagatzemat a les nostres oficines durant el temps obligatori legalment, i es mantindrà disponible amb finalitats d’accés, rectificació o cancel·lació.

 

Generalitats

SOM, SCCL, perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions, així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web, i podrà exercir totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

 

Modificació d’aquestes condicions i durada

SOM, SCCL, pot modificar en qualsevol moment les condicions determinades en aquest document, que han de ser publicades degudament com apareixen aquí. La vigència d’aquestes condicions va en funció de la seva exposició, i seran vigents fins que siguin modificades per altres condicions publicades degudament.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre SOM, SCCL, i els usuaris es regeix per la normativa espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia s’ha de sotmetre als jutjats i als tribunals de la ciutat de Barcelona.